Togo Technology Hub Taps Into Entrepreneurial Spirit